Txawm yog nej tsis muaj ntaub ntawv nyob teb chaws no los nej yuav tau txais kev pab.

Lub koom haum Oregon Nyiaj Poob hauj lwm kev pab nej lawv yuav tsis qhia rau leej twg paub. Thaum koom haum muab nyiaj rau nej tag lawm, lawv yuav muab nej lub npe tshem tawm kom tsis muaj neeg pom.

Eligibility

Ob yam nyiaj no sib txawv li cas?

Pob nyiaj poob hauj lwm Oregon Worker Relief yog cov nyiaj pab rau:

 1. Cov neeg taw rog tsis muaj ntaub ntawv nyob teb chaws no
 2. Txhua tus neeg  muaj 18 xyoo rov saud
 3. Cov neeg nyob thiab ua hauj hauv Oregon
 4. Cov neeg uas tau poob hauj lwm vim tus kab mob Corona 

Ua ntej nej yuav thov tau pob nyiaj no, nej yuav tsum nyob thiab ua hauj lwm hauv Oregon no thaum lub 2 hlis tim 1 xyoo 2020 los yog ua ntej ntawd los!

Cov nyiaj Quarantine no yog pab rau:

 1. Cov muaj 18 xyoo rov saud
 2. Cov neeg ua liaj ua teb nyob hauv Oregon no
 3. Cov tau raug Kab mob Corona ntawm tus kheej los yog tsev neeg.
 4. Cov tau raug kab mob Corona es tau tso hauj lwm tseg.

Cov nyiaj Quarantine yog los pab cov neeg tau raug kev txom nyem vim raug kab mob ua tsis tau hauj lwm!

 Kuv yuav thov li cas thiaj tau cov Nyiaj Worker Relief Fund los yog cov nyiaj Quarantine fund no?

Nco ntsoov tias, thov cov nyiaj no lawv ua dawb rau nej xwb nej tsis tau them dab tsi li.

 1. Nej hu tau rau tus xov tooj (888)274-7292. Thaum nej hu tus xov tooj no nej qhia Tsu rau lawv seb nej hais yam lus twg.
 2. Thaum nej hu, cov neeg teb xov tooj yuav noog ntau yam txog nej tus kheej lawv thiaj li yuav paub muab nej tso rau qhov tos. Nej yuav tsum muaj nej cov ntaub ntawv tseem ceeb nrog nej thaum nej hu.
 3. Thaum nej nrog lawv tham tag thiab lawv ua nej cov ntaub ntawv hauv xov tooj tiav lawm lawv yuav muab ib tug number rau nej, tus number ntawd lawv mam xa tuaj rau hauv nej lub xov tooj.
 4. Thaum nej nrog lawv tham tag, lawv yuav muab nej tso rau qhov tos, nej yuav tau ua siab ntev. Dhau ntawd lawm ib co neeg mam hu tuaj teem sij hawm ua nej cov ntaub ntawv muab nyiaj. Nej tsuas hu ib zaug xwb, thaum nej tau nej tus number lawm ces nej tsuas tos seb lawv yuav teb li cas ntxiv xwb.

last updated 8/21/20